REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świetlicy szkolnej:

Świetlica szkolna wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy świetlicy.

Plan pracy świetlicy jest opracowywany co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.

Opieka świetlicowa organizowana jest dla dzieci, których  rodzice pracują zawodowo i w związku z tym  nie są w stanie zapewnić dziecku opieki, dla dzieci dojeżdżających do szkoły, oraz tych, które nie uczęszczają na zajęcia (religia, wdż ).

Ze świetlicy korzystać mogą  dzieci zgłoszone przez rodziców na podstawie „Karty zgłoszenia”  lub sporadycznie, na podstawie pisemnej prośby rodzica – w miarę wolnych miejsc, oraz uczniowie klas starszych na zasadach wolontariatu według ustalonego harmonogramu.

Cele i zadania świetlicy:

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

 • zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
 • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
 • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
 • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 • realizacja prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności,
 • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne:

Świetlica szkolna czynna jest zgodnie z planem pracy świetlicy na dany rok szkolny.

Zapisywanie  uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

Zgłoszenie dziecka na świetlicę po lekcjach jest równoznaczne z tym, że dziecko  nie może iść do domu tylko powinno zgłosić się na świetlicę. Jeżeli rodzic odbiera dziecko zapisane na świetlicę bezpośrednio po lekcjach powinien poinformować o tym wychowawcę świetlicy (sms na numer 662 212 792, z numeru podanego na karcie zgłoszenia jako telefon do opiekuna prawnego)

Każda zmiana formy odbioru dziecka musi być zgłoszona wychowawcy świetlicy przez rodzica/ prawnego opiekuna pisemnie.

Na karcie należy określić sposób opuszczania świetlicy przez dziecko:

*Jeżeli rodzic deklaruje na zgłoszeniu samodzielne opuszczenie świetlicy przez dziecko to bierze     

 odpowiedzialność za nie od momentu wyjścia ze świetlicy, a dziecko opuści świetlicę o podanej  

 godzinie (nie ma możliwości  wyjścia na ustną prośbę dziecka, lub innej osoby, o innej porze ).

Każda zmiana wymaga pisemnej informacji ze strony rodzica/prawnego opiekuna.

Rodzic może odebrać dziecko osobiście o każdej porze.

*Jeżeli rodzic deklaruje odbieranie dziecka ze świetlicy to osoba odbierająca (rodzic lub osoba przez

  niego upoważniona) przychodzi po dziecko do  świetlicy  (nie ma możliwości wywoływania dziecka  

  telefonicznie, czy umawiania się z nim przed  szkołą). Taki uczeń nie może sam opuścić szkoły/świetlicy   

  bez pisemnej prośby ze strony  rodzica/prawnego opiekuna.

Jeżeli dziecko korzysta ze świetlicy sporadycznie to rodzic pisze prośbę o objęcie dziecka opieką świetlicową w danym dniu, podając czas pobytu i sposób opuszczenia świetlicy.

Uczniowie zgłaszają się  do świetlicy bezpośrednio po skończonych lekcjach, jeżeli jedzą obiad po lekcjach to bezpośrednio po zjedzeniu obiadu (po lekcjach już nie idą na przerwę).

Uczeń przychodzący do świetlicy po lekcjach przynosi ze sobą ubranie wyjściowe i wszystkie swoje rzeczy i zostawia je w szatni przy wejściu do sali wielofunkcyjnej.

Osoba odbierająca dziecko przychodzi po nie na świetlicę od strony boiska.

Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które zgłosi się na zajęcia świetlicowe.

Uczniowie przychodzą na świetlicę  według ustalonego harmonogramu.

Świetlica  znajduje się w wyznaczonej sali, a przy sprzyjających warunkach pogodowych na zewnątrz budynku (plac szkolny, boisko, ogródek świetlicowy). Przy wejściu do świetlicy podana jest stosowna informacja.

 Zadania wychowawcy świetlicy:

 • Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 • Stała i punktualna opieka nad powierzonym zespołem wychowanków zgodnie z planem pracy świetlicy na dany rok szkolny,  stworzenie  dobrej atmosfery pracy według ustalonego harmonogramu.
 • Przestrzeganie przepisów BHP i procedur bezpieczeństwa.
 • Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy, ich prawami  i oczekiwaniami wychowawców.
 • Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.
 • Realizowanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny, jego dostosowywanie do potrzeb szkoły.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć; sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach, odnotowywanie godziny przyjścia i wyjścia uczniów oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej.
 • Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

Wychowanek ma obowiązek:

 • zgłosić  przyjście na zajęcia  nauczycielowi,
 • dbać o porządek, odkładać zabawki, gry i inne rzeczy używane podczas zajęć na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie
 • szanować sprzęt świetlicowy,  rzeczy własne i kolegów,
 • wypełniać polecenia wychowawców świetlicy
 • zachować ciszę w czasie przeznaczonym na odrabianie lekcji,  (gdy nie odrabia zadań domowych w szkole, wykonywać inne zadania zlecone przez wychowawcę)
 • brać  udział w zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 • być  grzecznym, uprzejmym i zdyscyplinowanym w stosunku do wychowawców i kolegów.
 •  przestrzegać zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymywać porządek i czystość podczas zajęć.
 •  nie opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.

Wychowanek ma prawo do:

 • dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 • korzystania z przyborów i materiałów do prac manualnych, gier planszowych, książek i przyborów do zabaw ruchowych w czasie zajęć
 • udziału we wszystkich zabawach, grach, konkursach itp
 • swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań (jeżeli nikogo one nie obrażają)
 • ciepłej i życzliwej atmosfery.
 • zgłaszania propozycji tematów zajęć
 • poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 • poszanowania godności osobistej.
 • ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 • pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.
 • wyrozumiałości i cierpliwości.

Uczniowie nie powinni przynosić na świetlicę swoich zabawek ani żadnych wartościowych przedmiotów.

Za zaginione i zniszczone rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.

Zadania rodziców:

 • zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej, jeżeli przebywa ono na terenie placówki poza lekcjami np. oczekując na jakieś zajęcia
 • pisemne zgłoszenie zmiany danych zawartych w karcie
 • natychmiastowa aktualizacja numerów telefonów kontaktowych w przypadku ich zmiany
 • zapewnienie dziecku odpowiedniego stroju do wyjścia na zewnątrz
 • współpraca z wychowawcami w zakresie funkcjonowania dziecka na świetlicy
 • punktualny odbiór dziecka

Nagrody i wyróżnienia:

 • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
 • poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
 • dyplom, drobne nagrody rzeczowe
 • prezentacja prac na gazetce, stronie internetowej szkoły
 • nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

Kary:

 • upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • poinformowanie o złym zachowaniu rodziców
 • wniosek o obniżenie zachowania na koniec roku
 • zakaz udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych
 • skreślenie z listy świetlicy

Dokumentacja świetlicy:

 • Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 • Ramowy rozkład dnia.
 • Dziennik zajęć.
 • Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.
 • Strona internetowa szkoły – systematycznie uzupełniana.
 • Regulamin świetlicy szkolnej.

Postanowienia końcowe:

Wszelkie sprawy nie zapisane w tym regulaminie podlegają decyzji Dyrektora szkoły.