Stypendium Burmistrza Pszczyny

Do 15 lipca można składać wnioski o stypendia Burmistrza Pszczyny.

Stypendium może otrzymać uczeń, pobierający naukę w szkole na terenie Gminy Pszczyna, który w danym roku szkolnym zdobył indywidualnie co najmniej jedno osiągnięcie, takie jak:

1) tytuł laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i turniejów wymienionych w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym zwalniających z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,

2) tytuł laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty,

3) uzyskał ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty średni wynik procentowy co najmniej 90% punktów lub uzyskał z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego wynik minimum 90%.

Więcej informacji na stronie:

https://bip.pszczyna.pl/regulamin-przyznawania-stypendium-burmistrza-pszczyny-oraz-wniosek#