Misja

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole

Zapewnia :

  • bezpieczne i przyjazne środowisko,
  • realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci
  • nowoczesną ofertę edukacyjną,
  • wykształconą, kreatywną i odpowiedzialną kadrę,
  • sprawny system komunikowania się i zarządzania.

Oferuje :

  • kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie , innych ludzi, świata i wobec życia,
  • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego   potencjału i możliwości rozwojowych,
  • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
  • doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
  • udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM, KTÓRE DZIECKO LUBI, UCZY SIĘ BYĆ SAMODZIELNYM I TWÓRCZYM, Z ZABAWY I NAUKI CZERPIE RADOŚĆ.

Mając na celu: wspieranie i zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia, poprzez umożliwienie im samodzielnego działania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka

W naszym przedszkolu oprócz podstawy programowej realizujemy:

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

v “Przedszkolak w świecie liter”

· Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

v „Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego w grupach przedszkolnych w oparciu o projekt – “Play With English – Play In English”

· Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim już od najmłodszych lat

v „Innowacja pedagogiczna w oparciu o program kreatywnego umuzykalniania – “Kreatywność budzi w nas muzyka II“

· Rozbudzanie zainteresowania muzyką

· Uwrażliwianie na muzykę

· Doskonalenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego

v „W kręgu przyjaźni – pomagając innym pomagasz sobie”

· Integracja dzieci z grupy jak i poza nią

· Rozwijanie koleżeństwa i przyjaźni

· Znajomość najważniejszych wartości

· Skupianie się na pozytywnych aspektach, cechach ludzi

v ,,Starszak w świecie liter- w drodze do szkoły’’ (gr. starsza) oraz “Przedszkolak w świecie liter” – grupy młodsze

· Rozwijanie mowy komunikacyjnej

· Wykształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter

· Podejmowanie próby sylabowego czytania wyrazów i prostych zdań

· Wzbogacenie zasobu słownictwa, budowanie dłuższych wypowiedzi

· Rozbudzenie pozytywnej motywacji do czytania

PROJEKTY EDUKACYJNE

v „Interaktywnie z misiem Maurycym”

· Zainteresowanie dzieci nauką poprzez zabawę

· Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, kodowania,

· Stymulacja lewej półkuli

v „Ale Zielnik”

· Zwracane uwagi na różnorodność przyrody, uwrażliwienie na jej piękno; zainteresowanie dzieci florą

Zachęcamy do czytania naszej gazetki:

v „Zakątek logopedyczny”