SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Szkoła w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” realizuje szkolny, autorski program promocji zdrowia pod nazwą „Zdrowa Szkoła”

Edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka. Zdrowie człowieka jest najwyższą wartością. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, plany, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko, tworzyć dobra kulturalne i materialne. Zdrowie wpływa na pozytywne osiągnięcia dzieci i młodzieży. W naszej szkole tworzy się warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowane są działania przez jej członków na rzecz propagowania zdrowia. Wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia. Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Stąd też włączenie się w realizację programu „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej, dlatego też społeczność szkolna stara się m.in.:

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie
    i w społeczności lokalnej,
  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

– uczniowie;

– nauczyciele;

– rodzice;

– niepedagogiczni pracownicy szkoły;

– inne osoby ze społeczności lokalnej.

Członkowie zespołu ogólnopolskiego programu ,,Szkoła Promująca Zdrowie”:

Kinga Smolarz;

Barbara Masny;

Dominika Michalska;

Marzena Ostrowska;

Elżbieta Tomczykiewicz;

Teresa Krawieczek

Wielkość czcionki
Kontrast