ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY

W dniach od 3 do 14 kwietnia trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łące.

Zapisami do szkoły objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły – sołectwo Łąka. Dzieci zamieszkałe w naszym sołectwie są przyjmowane do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się  oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe). Druk zgłoszenia oraz oświadczenie można pobrać ze strony internetowej ZSP w Łące lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 3 – 14 kwietnia 2017 r., oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Druki do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do Sp 9 w Łące

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie sołectwa Łąka

Zgłoszenie dziecka do Sp 9 w Łące

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie sołectwa Łąka

Na wolne miejsca prowadzona będzie rekrutacja do klasy pierwszej.

Informacje dotyczące roku szkolnego 2017- 2018

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast