Wytyczne MEiN, GIS, MZ

Organizacja zajęć w szkole
Ogólne zasady:
Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Wielkość czcionki
Kontrast