Konkurs na mema – DBI 2021

KONKURS NA MEMA – DBI 2021

Cele konkursu 

 • Promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia  poprzez umiejętność redagowania krótkich humorystycznych wypowiedzi
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 • Rozwijania zainteresowań informatycznych uczniów.
 • Popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kultury w sieci.
 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

 

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy w postaci mema internetowego związanego ze tematyką Kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu. Na mem składają się obraz (zdjęcie lub ilustracja) opatrzony zabawnym komentarzem.

Zgłaszany mem może być wykonany w dowolnym programie, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie JPEG, PNG, BMP, PDF

Kryteria oceny 

Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu; poprawność językową; ortografię; estetykę wykonania, czytelność przekazu, zgodność z tematyką

Do konkursu nie będą dopuszczone memy, których treść:

 • narusza godność ludzką,
 • jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,
 • wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
 • propaguje używki lub przemoc,
 • rani przekonania religijne lub polityczne,
 • jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego,
 • jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim,
 • zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.

 Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Łące

Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej w wiadomości prywatnej za pośrednictwem platformy MSTeams do Elżbiety Tomczykiewicz.

Prace spełniające warunki regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.zsplaka.edu.pl/ oraz facebooku Szkoły Podstawowej w Łące.

Terminy

Termin nadsyłania prac upływa w poniedziałek 08.02.201 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 09.02.2021 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łące.

Nagrody 

Uczestnikom konkursu zostaną przyznane punkty z zachowania. Wyróżnione prace zostaną dodatkowo nagrodzone dyplomem i drobnymi upominkami.

 

Wielkość czcionki
Kontrast