KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA DLA KLAS I-III

 

Szkolny  Konkursu Pięknego Czytania „ Czytam, bo lubię ” dla uczniów klas I-III

 

I.Organizator:
Ewa Pinocy i Barbara Masny

II. Data i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 07.04.2022 o godzinie 13.45 w sali nr 15

III. Cele konkursu:
• promocja książek i czytelnictwa,
• budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
• rozwijanie wrażliwości na piękno literatury
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności na forum szkoły
• kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
• uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

IV. Zasady uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 1-3. Warunkiem przystąpienia jest złożenie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko uczestnika do wychowawcy.

V. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez organizatora.

VI. Kryteria oceny
Ocenie podlega płynność, poprawność czytania, tempo, dykcja i intonacja oraz ogólny wyraz
artystyczny( radzenie sobie z tremą, kontakt wzrokowy z odbiorcą)
Za każdy z w/w elementów dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0–5 punktów adekwatnie do swojego wieku. Komisja wyłoni najlepiej czytające dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VII. Przebieg konkursu:
1. Powitanie zebranych.
2. Zapoznanie uczestników z przebiegiem konkursu.
3. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu.                                                                                                                                             4. Uczestnicy losują wybrane przez organizatorów teksty, zawierające zarówno prozę, jak i dialogi. Mają10 minut na zapoznanie się z tekstem, następnie odkładają tekst i oczekują na swoją kolej prezentacji.
5. Prezentacja tekstów. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do czytania podaje nazwisko autora i tytuł prezentowanego przez siebie fragmentu prozy zawierającego dialog i opis.
6. W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka, polegająca na przeczytaniu dodatkowych tekstów przygotowanych przez organizatorów.

VIII. Postanowienia końcowe
1.Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator;