INNOWACJA – ocenianie

Od 1 września 2021 przez okres jednego roku szkolnego wprowadzamy w klasach IV – VIII innowację pedagogiczną dotyczącą oceniania. W skrócie – zamiast oceny bieżącej wyrażonej w skali 1 – 6 uczniowie będą otrzymywać ocenę w postaci procentów.

Szczegółowe informacje poniżej:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Ocenianie procentowe

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Alojzego Pławeckiego w Łące, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: 1.09.2021 r.

Data zakończenia: 24.06.2022 r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV – VIII.

Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Cel innowacji:

Niniejsza innowacja ma na celu:

·   zwiększenie motywacji uczniów do nauki,

·   lepszy obraz wiedzy uczniów,

·   przejrzystość oceniania;

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Na podstawie obserwacji zauważono,  że uczniowie zbyt dużą wagę przywiązują do samej cyfry oceny (1 – 6), niż do tego co za nią idzie. Przykładowo czwórka czwórce nie jest równa. I za obrazem oceny 4 nie idzie w parze rzeczywisty obraz wiedzy / umiejętności / zaangażowania. Trudno komuś dać informację zwrotną ograniczając się do 6 cyfr.

Opis innowacji:

1. Na okres roku szkolnego 2021/2022 sześciostopniową skalę ocen bieżących zastępuje się skalą procentową w zakresie od 0 – 100%.

2. Punkty za sprawdziany, kartkówki i inne prace przelicza się na procenty.

3. Prace i zadanie niepunktowane muszą zawierać tzw. kryteria sukcesu z określeniem progów procentowych.

4. Wagi ocen za poszczególne aktywności nie ulegają zmianie i są zgodne ze statutem.

5. Ocena na zakończenie półrocza i zakończenie roku jest wyrażona stopniem w skali sześciostopniowej, zgodnie z przepisami prawa.

6. Ocenę na zakończenie I półrocza i na zakończenie roku szkolnego przelicza się ze średniej ważonej procentów wg skali:

         celujący 95 – 100%

         bardzo dobry 85 – 94%

         dobry 65 – 84%

         dostateczny 45 – 64%

         dopuszczający 25 – 44%

 Przewidywane osiągnięcia:

·   zwiększenie motywacji u uczniów do nauki,

·   jasno określone kryteria oceniania, 

Ewaluacja:

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele wychowawcy przeprowadzą:

 – ankietę dotyczącą procentowego oceniania,

 – rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

 – rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski i  zaplanować pracę w kolejnym roku szkolnym.

Wielkość czcionki
Kontrast