GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „PORTRET W STYLU RETRO”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

 

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

1 miejsce – Paulina Mamok  – klasa V, ZSP w Czarkowie

2 miejsce – Franciszek Kania – klasa V, ZSP w Studzienicach

3 miejsce – Michalina Budniok – klasa VIII, ZSP w Łące

 

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia:

Zuzanna Szweda – klasa IV, SP w Ćwiklicach

Maja Wychowaniec – klasa VIII, SP w Wiśle Małej

Anna Janczyk – klasa V, ZSP w Łące

 

GRATULUJEMY!

O terminie wręczenia nagród poinformujemy.

Zapraszamy na mini wystawę zdjęć na naszym szkolnym korytarzu

 

 

Konkurs organizowany przez ZSP w Łące na zdjęcie z epoki, w której żyła Księżna Daisy.

W nagrodę dla uczniów zajmujących podium – jednodniowa wycieczka do Wałbrzycha.

Szczegóły konkursu:

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 „PORTRET W STYLU RETRO”

Organizator konkursu, czas trwania i miejsce:

 1. Organizatorem konkursu „PORTRET W STYLU RETRO” jest Zespół Szkolno -Przedszkolny w Łące, zwany dalej organizatorem konkursu.
 2. Konkurs trwa od 15 kwietnia do 15 maja 2023 roku. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 22 maja 2023 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.zsp-laka.edu.pl

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja postaci księżnej Daisy, czyli Marii Teresy Oliwii Hochberg von Pless.
 2. Kształcenie zainteresowań historycznych i artystycznych uczniów szkół podstawowych
 3. Rozwijanie kreatywności uczniów

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych Gminy Pszczyna
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu.

Zasady konkursu i tematyka prac:

 1. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie artystycznego zdjęcia nawiązującego do czasów epoki, w której żyła Księżna Daisy.
 2. Konkurs jest indywidualny, nie grupowy. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie w formacie nie mniejszy niż 9 x 13
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonane zdjęcie – wraz z formularzem zgłoszeniowym – dostarczyć osobiście lub przesłać do 15 maja 2023 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące, ul. Fitelberga 1, 43-241 Łąka
 4. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
 5. Nadesłanie przez uczestnika pracy na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanej pracy konkursowej.
 6. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Kryteria oceny pracy:

Na ocenę pracy będą miały wpływ:

– zgodność z tematem konkursu,

– oryginalność projektu.

Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody:

 1. Wyboru najlepszych prac dokona jury wskazane przez organizatora konkursu.
 2. Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce).
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 22 maja 2023 roku.
 4. Informacja o odbiorze nagród będzie przekazana poprzez pocztę elektroniczną do sekretariatu szkoły.

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Portret w stylu retro” oraz danych rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody i podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w konkursie.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE 2016/679 (RODO),
 4. Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie wykonanych prac.
 5. Dane przechowywane będą przez czas ustalony zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora konkursu.
 2. Przekazując pracę na konkurs rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Dokumenty do pobrania karta oświadczenie i wizerunek