ABLOLWENT ROKU – regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU

„ABSOLWENT ROKU”

Szkoły Podstawowej im. Alojzego Pławeckiego w Łące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące

 

 WSTĘP

Ideą przyznawania tytułu „Absolwent Roku” jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie najwyższych wyników w nauce, sporcie oraz innej działalności i aktywności na terenie szkoły i poza nią. Postawa ucznia oceniana jest za okres całego cyklu nauczania.

Wyróżnienie ucznia jest formą docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

Możliwość otrzymania tak zaszczytnego tytułu powinna motywować uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz motywować do aktywności społecznej.

 1. Tytuł „Absolwenta Roku” Szkoły Podstawowej im. Alojzego Pławeckiego w Łące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące jest najwyższym wyróżnieniem  jakie może otrzymać uczeń kończący szkołę.
 2. Kandydatem do tytułu może zostać uczeń klasy ósmej, który spełnia następujące kryteria:
 • średnia ocen uzyskana przez ucznia na koniec roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00
 • zachowanie ucznia zostało ocenione jako wzorowe
 • uczeń ma szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności szkoły
 • uczeń posiada znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych na różnych szczeblach lub we współzawodnictwie sportowym, reprezentując szkołę
 • uczeń odznacza się wzorową postawą uczniowską, społeczną poprzez aktywne  i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły
 • uczeń swoją aktywnością na terenie szkoły i poza nią mobilizuje innych uczniów do działania
 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody „Absolwenta Roku” występuje wychowawca klasy.
 2. Wnioski przedstawiane są przez wychowawców na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącym II półrocze danego roku szkolnego.
 3. W oparciu o zgromadzone informacje o nominowanych uczniach, Rada Pedagogiczna w drodze głosowania przyznaje tytuł „Absolwenta Roku” im. Alojzego Pławeckiego w Łące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące.
 4. Wybór “Absolwenta Roku” odnotowany jest w protokole konferencji.
 5. Decyzja RP o przyznaniu tytułu „Absolwent Roku” jest niepodważalna i ostateczna.
 6. Nagroda „Absolwent Roku” wręczana jest w trakcie uroczystego spotkania przez Burmistrza Pszczyny.